این حافظه یک نوع حافظه موقت برای نگهداری موقت داده هاست.

چون دست یابی به داده های موجود در این حافظه به محل داده ها درآن بستگی ندارد به نوع دستیابی به حافظه گویند:

RAM شبیه تابلویی است که بارها می توان در آن نوشت یا پاک کرد و با قطع برق اطلاعات درون آن پاک می شود.

RAM معمولا به دو صورت استاتیک و دینامیک موجود است.

RAM دینامیک (DRAM): اطلاعات صفرویک دراین نوع حافظه به

صورت شارژ الکتریکی خازن ترانزیستور MOSFET ذخیره می شود.

RAM استاتیک (SRAM): در این نوع DRAM و SRAM را شامل می شود.

در این نوع RAM کاربرد زیادی دارد و آن به خاطر مزایای زیر است: زمان نوشتن و خواندن آن کوتاه می باشد.

SDRAM این نوع حافظه هر دو نوع DRAM و SRAM را شامل می شود.

در این نوع RAM هنگام بارگذاری و اجرا، نرم افزارهای کاربر در DRAM بارگذاری می شود.

در برخی از بردهای موبایل حافظه های E PROM.RAM.ROM در یک تراشه واحد طراحی می شوند.

ولی وظیفه اصلی همه نوع RAM یکی می باشد.

خطوط ارتباطی RAM: برای آدرس دهی خانه های RAM

دیتا: ورود-خروج اطلاعات از حافظه.

فعال ساز تراشهCS: برای فعال کردن تراشه جهت آماده بکار

CLK: پالس های ساعت مورد نیاز W/R RAM: پایه فعال ساز برای نوشتن و خواندن اطلاعات.

مدارهای مختلف برد موبایل ممکن است حافظه های RAM مختلف به خود باشند.

مانند RAM مخصوص دوربین.اطلاعات و عکس و فیلم در این حافظه به صورت موقت قرار می گیرند. سپس باید ذخیره شوند.

RAM: برای ارتباط تصویری در گوشی های نسل سوم در این نوع از گوشی ها چون پردازنده مستقل و مداری جداگانه جهت ارتباط تصویری در نظر گرفته شده است.

بنابراین RAM جداگانه در نظر گرفته شده است.

از حافظه RAM برای نگهداری موقتی اطلاعات نظیر BTS فعلی، اپراتور فعلی که سرویس می دهد.

توان آنتن و PA فاصله فرستنده تا کاربر ، فرکانس، کانال فعلی و ….. استفاده می شود.