ترتیب باز کردن قطعات چاپگر

توجه : برد فرمتر و برد ECU در بالا آمده است.

برای دسترسی به مجموعه تغذیه کاغذ باید برد ECU در آورده شود. اگر فقط برد ECU را می خواهید در بیاورید قاب سمت راست را در آورید.
برای دسترسی به مجموعه صفحه سمت چپ باید برد فرمتر در آورده شود. اگر فقط فرمتر را می خواهید در بیاورید قاب سمت چپ را در آورید.
قاب ها
برای مثال قاب سمت چپ را توضیح می دهیم.
۱-در تونر کارتریج را باز نمایید.
۲-از محل جای انگشت روی قاب قاب سمت چپ را بیرون بکشید.
۳-قاب را بچرخانید تا از چاپگر جدا شود.

باز کردن قاب چپ پرینتر

اصول کلی عیب یابی اولیه و تعمیر 

-آیا چاپگر روشن می شود؟ وقتی چاپگر به برق وصل می شود باید موتوردستگاه حدود ۵ ثانیه بچرخد.۱-برق به چاپگر نمی رسد:
مطمئن شوید چاپگر به برق وصل است ، مطمئن شوید کابل برق سالم است و دکمه روشن / خاموش دستگاه روی حالت روشن قرار دارد ، مطمئن شوید Fu102 روی ECU نسوخته است ، اگر حالت های فوق درست است برد ECU را عوض نمایید.
۲-موتور چاپگر نمی چرخد:
مطمئن شوید تونر کارتریج داخل چاپگر است ، مطمئن شوید در چاپگر بسته است ، مطمئن شوید کاغذ در سینی کاغذ قرار دارد ، مطمئن شوید سنسورهای درب و مسیر عبور کاغذ مشکلی ندارد ، اتصال موتور به ECU را چک نمایید ف مطمئن شوید موتور روی شاسی درست نصب شده باشد ، اگر همه موارد فوق در ست است برد ECU را عوض نمایید ، اگر با تعویض برد ECU باز موتور دستگاه نمی چرخد موتور را تعویض نمایید.

-آیا چاپگر آماده به کار (ready) می شود ؟ چراغ خطایی روی کنترل نباید روشن باشد..
۱-کنترل پنل با چراغ خطا روشن می شود یا کنترل پانل روشن نمی شود:
از پیام چراغ کنترل پانل عیب را برطرف نمایید ، اتصال کابل کنترل پانل به فرمتر را چک نمایید ، اگر اتصال کابل صحیح است کنترل پانل را تعویض نمایید.