یک قسمت دیگر که در تشکیل تصویر نقش بسزایی دارد قسمت درایور است. ولی این قسمت به طور غیرمستقیم در تشکیل تصویر نقش دارد ولی به لحاظ ارتباطی که با اجزای دیگر دارد آن را در این قسمت آموزش تعمیرات فتوکپی به توضیح آن می پردازیم.
یونیت درایور(main drive unit)
مجموعه چرخ دنده ها و تسمه هایی است که نیروی موتورالکتریکی اصلی دستگاه فتوکپی را به قسمت های دیگر می رساند که در اینجا به اموزش تعمیرات فتوکپی میپردازیم.
اجزای الکترونیکی
حرکت و کنترل تمامی قسمت های مکانیکی در دستگاه فتوکپی توسط سیستم الکترونیکی انجام می شود. اجزای الکترونیکی دستگاه فتوکپی شامل چندین قسمت اصلی می باشد که در این آموزش تعمیرات فتوکپی بررسی میشود.
برد های الکترونیکی (Electronic Boards)
بردهای الکترونیکی دو کار مهم انجام می دهند.
-کنترل قطعه ویا قسمتی از دستگاه
-تغذیه ولتاژدهی قطعه ویا قسمتی از دستگاه
هر قسمت یا یونیت در دستگاه فتوکپی ممکن است توسط یک برد الکتریکی کنترل شود ولی ما به مهم ترین این بردها که در دستگاه نقش اصلی به عهده دارند، می پردازیم که عبارتند از بردهای اصلی – برد ولتاژ تغذیه – برد (های ولتاژ) و دیگر بردها که هر کدام برحسب محل استقرار خود عملکردی متفاوت دارند.
سنسورها و سوییچ ها (Switch and sensor)
سنسورها و سوییچ ها حس گرهای الکترونیکی هستند که برحسب اعمالی که در دستگاه انجام می شود. اطلاعات و خبری را به بردهای الکترونیکی دستگاه می رسانند و آن ها نیز در قبال آن ، برنامه از پیش تنظیم شده ای را اجرا می کنند. سنسورها در قسمت های مختلفی از دستگاه وجود دارند و هر کدام وظیفه ی خاصی را انجام می دهند.
موتورهای الکتریکی (Electrical Motors)
کلیه حرکت قسمت های و یونیت ها در دستگاه فتوکپی توسط موتورهای الکتریکی انجام می شوند که همگی یک فاز بوده و بر دو نوع ذغال دار و بدون ذغال تقسیم بندی می شوند.
کلاچ ها و سولونوییدها جز قطعات الکترومکانیکی در آموزش تعمیرات فتوکپی می باشند و با یک جریان الکتریکی فعال شده و یک حرکت مکانیکی را اجرا می نمایند.