فاز متعامد:
مدولاسیون دیجیتالی به کار رفته در سیستم GSMK.

در این نوع مدولاسیون فاز اطلاعات باینری سریال به صورت موازی (S/P) دو بیت – دو بیت در مسیر A و B از هم جدا و دو سیگنال در دامنه های مختلف ایجاد می شوند.
و این داده های صفر و یک جدا شده در دو تابع متعامد Sinwt و Coswt ضرب می شود.

و دو سیگنال متعامد C و D ایجاد می شود.
این دو سیگنال متعامد Q و I نام دارند.
و در مداری دیگر ترکیب می شوند.
و نتیجه به صورت سیگنال X(t) مدوله شده و به طبقات PA و سوئیچ آنتن ارسال می شود.
و مسیر Tx کامل می شود.

برای دریافت Rx نیز همین اتفاق به صورت برعکس می افتد.
و اطلاعات به صورت X(t) توسط آنتن جذب می شود.
و بعد از تقویت و فیلتر در مدار RF ابتدا سیگنال های D و C ایجاد می شوند.
و سپس به صورت A و B تبدیل می شود.
و در نهایت سیگنال های باینری ایجاد می شود.

تا در مدارات پردازش دیجیتال از حالت کدینگ و فشردگی بیرون آورده شوند.
و در اختیار آی سی صوت، کدهای کنترل در مدارات دیگر وظایف خود را انجام دهند.
در شکل زیر نمودار I/Q مدولاسیون GMSK می باشد.

هر سمبل (تغییر فاز) ارسال شده معادل یک بیت است.
بنابراین نرخ سمبل با نرخ بیتی یکسان است.

اگر نرخ سمبل ۲۷۱ کیلو بیت بر ثانیه باشد.
در ۸ شکاف زمانی با فریم زمانی نرخ ارسال برای موبایل ۲۷/۸ کیلوبیت بر ثانیه از طریق طرح های گوناگون کدینگ نرخ های مختلف داده ایجاد و ارسال می شود.