آدرس های و کدهای شناسایی واحدهای ثابت و سیار در واحد GSM:
واحدهای مختلف مانند سیم کارت و … در گوشی مورد شناسایی قرار می گیرد.

در شکل دیده می شود که محل ذخیره شماره سریال های مختلف در واحدهای گوناگون را مشاهده می کنید.

MSISDN: شماره تلفن واقعی یک واحد سیار موبایل می باشد.
این شماره به STM کارت شخص اختصاص می یابد.
و قسمت های مختلف این شماره سریال در شکل دیده می شود.

IMSI: این کد شماره سریال سیم کارت می باشد و نمی تواند عمومی باشد.
و نمی تواند عمومی باشد و یک شناسه بین المللی مشترک می باشد. که جهت امنیت اطلاعات به کار می رود.
در آموزش تعمیرات موبایل کاربر با تعویض سیم کارت در واقع این شماره سریال را تعویض می کند.

MSRN: جهت مشخص کردن موقعیت واحد سیار (موبایل) به آن اختصاص می یابد.
هویت و موقعیت واحد سیار را روی کانال ترافیکی مخفی نگه می دارد.

IMEI: شماره سریال مربوط به گوشی می باشد.
که هر گوشی در دنیا فقط با یک شماره سریال ۱۵ رقمی مشخص می شود.
و در صورت مفقود شدن بوسیله این شماره سریال قابل پیگیری است.

TMSI: اگر واحد سیاری بخواهد سیگنالی را به شبکه ارسال کند.
از شماره شناسه موقتی واحد سیار TMSI استفاده می کند.
با استفاده از این کد شماره بین المللی مشترک محفوظ می ماند.

LAI: هر ناحیه محلی دارای یک شناسه می باشد.
اگر واحد سیار (موبایل) به هر نحوی محل جغرافیایی اش تغییر کرده باشد.
درخواست به روز کردن اطلاعات موقعیت محل را به VLR و HLR می دهد.
و این واحد سیار (موبایل) مسئول تعیین موقعیت خود در شبکه است.