این تابع دارای 5 ورودی است که از این تعداد 2 ورودی آخر آن اختیاری هستند .
سه ورودی اجباری تابع که برای محاسبات ساده به کار می روند عبارتند از ( مبلغ وام، تعداد قسط و مقدار بهره) PMT
نکته: در استفاده از این تابع باید در نظر داشته باشید که دوره قسط و دوره ی مقدار بهره باید یکسان باشد .
به عنوان مثال اگر قصد داشته باشید قسط های ماهانه را محاسبه کنید حتما باید مقدار بهره را هم ماهانه وارد کنید اگر بهره سالیانه 12 درصد باشد ، بهره ماهانه 1 درصد خواهد بود .
حال فرض کنید می خواهید مبلغ یک میلیون ریال وام بگیرید و این وام رادر 10 قسط با بهره 18 درصد پرداخت کنید پس نحوه محاسبه به شکل زیر است : کافیست فرمول (18 درصد 12و10 و 1000000) PMT را در نوار فرمول تایپ کنید .
در این مثال مقدار بهره سالیانه را بر 12 تقسیم کردیم تا بتوانید بهره ماهانه را محاسبه کنید خروجی این مثال با رنگ قرمز نمایش داده می شود که این شیوه نمایش مربوط به مبالغ مالی است و وجود پرانتز و رنگ قرمز، منفی بودن مقادیر مالی را نشان می دهد اگر این قالب بندی را دوست ندارد می توانید نوع داده ی سلول را general یا number تبدیل کنید.
در این مثال برای بازپرداخت وامی به مبلغ یک میلیون ریال در 10 ماه و با بهره ی 8 درصد باید ماهانه مبلغ 108000 ریال پرداخت کنید منفی بودن عدد نشانه بدهکار است .